ZMIANY w FCE i CAE 2008

Gdzie uczymy?

ZAPISY

MATURA - kurs intensywny

jakiego języka chcesz sie uczyć?

angielski

niemiecki

rosyjski

białoruski

hiszpański

francuski

szwedzki

duński

norweski

japoński

EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

1. Co to jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego?

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of References for Languages)
został opracowany przez zespół ekspertów Rady Europy w celu ujednolicenia oceny znajomości języków
obcych wśród obywateli Unii Europejskiej. Głównym celem tego dokumentu jest zapewnienie wysokiego poziomu
nauczania języków obcych, a także stworzenie takich samych wymagań określających konkretne poziomy
zaawansowania znajomości języków, tak by certyfikaty językowe wydawane np. w Grecji czy Holandii
odpowiadały tym wydawanym w Polsce, czy na Litwie.

Głównym narzędziem wdrażania Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego jest dokument zwany
Europejskie Portfolio Językowe, będący indywidualnym zapisem umiejętności językowych każdego uczącego się.
Portfolio jest dokumentem, zaświadczającym o naszym poziomie opanowania języka, którym możemy posługiwać
się na terenie całej Unii Europejskiej.


2. Co to jest poziom językowy?

Dokładnie opisany poziom językowy pomaga nam jasno określić wszystko to, co potrafimy wyrazić w języku obcym
i jak to zrobimy. Innymi słowy, poziom to wszystkie nasze umiejętności, jakie opanowaliśmy w trakcie uczenia się
języka w zakresie mówienia, pisania, czytania, rozumienia, prowadzenia konwersacji.

3. Jakie są poziomy znajomości języków?

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego wyróżnia 3 główne poziomy zaawansowania językowego:
poziom podstawowy, poziom samodzielności językowej oraz poziom biegłości.

Poniższa tabela przedstawia krótki opis umiejętności językowych na poszczególnych poziomach

POZIOM BIEGŁOŚCI

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować, jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

POZIOM SAMODZIELNOŚCI

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pacy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

POZIOM PODSTAWOWY

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.


Taki sam system opisu poziomów językowych wprowadzony w całej Europie, jest szczególnie przydatny
dla wszystkich uczących się. Pomaga nam z łatwością śledzić własne postępy w nauce, nie zawsze
przecież zauważalne. Poprzez prosty sposób oceny tego, co umiemy, możemy bardzo łatwo prześledzić kolejne
etapy naszej nauki. Zmusza nas to jednocześnie do analizy własnych postępów, czy też ich braku, a przede
wszystkim uczy rzeczy bezcennej, a mianowicie oceny własnych umiejętności. To właśnie na aspekt samooceny
kładzie się szczególny nacisk, bowiem jest to cenna umiejętność, nie tylko w nauce języków obcych, ale również
wszystkiego innego, co poznajemy. Samoocena naszych umiejętności jest najtrudniejszym elementem zarówno
procesu uczenia się, jak i określania własnego poziomu. Aby pomóc nam w nauce tej trudnej sztuki eksperci
Rady Europy opracowali system prostych pytań i odpowiedzi właściwych dla danego poziomu. Są to proste
ćwiczenia, na podstawie, których uczący się dokonuje oceny wszystkich swoich umiejętności językowych,
odpowiadając na proste pytania np. "czy potrafię..., umiem..., znam..."


4. Do czego może mi się przydać skala poziomów znajomości języka?

Świadomość tego, jak potrafię posługiwać się językiem obcym przydaje się w bardzo wielu konkretnych
sytuacjach. Przede wszystkim pomaga nam w nauce języka. Czasem uczymy się go od kilku lat i nie potrafimy
powiedzieć, co już umiemy i czy w ogóle robimy jakiś postęp. Wystarczy jednak, że skorzystamy z zestawu
pytań pomocniczych, zawartych w Europejskim Portfolio Językowym, a zdołamy wówczas stwierdzić, co znamy,
umiemy i potrafimy wyrazić w języku obcym. A co za tym idzie poznamy swój aktualny poziom znajomości danego
języka. Kiedy już nauczymy się samodzielnie ocenić swoje postępy w nauce, będziemy potrafili lepiej zaplanować
dalszy przebieg nauki i wpływać na naukę kolejnych języków obcych. Ponadto znajomość własnego poziomu
posługiwania się językiem będzie bardzo pomocna wszędzie tam, gdzie stawiane są konkretne wymagania
językowe. Europejska skala ocen poziomów i towarzyszące jej Portfolio Językowe to doskonałe narzędzie dla
wszystkich, którzy zajmują się rekrutacją do szkół, na uczelnie, czy też szukają pracowników.
Posiadając Portfolio możemy się nim posługiwać w całej Europie, gdy szukamy pracy bądź wybieramy się do szkoły
lub na studia. Przedstawiamy wówczas nasze Portfolio, w którym zawarty jest dokładny opis naszych
umiejętności językowych oraz nasz poziom znajomości języka. Z łatwością można wówczas określić, czy
spełniamy określone warunki językowe.

Copyright - 2007 Centrum Językowe Euroclub